Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Bajeko Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:

BAJEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-205), ul. Wspólna 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000338554, NIP: 517-030-35-29, Regon: 180469912.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza BAJEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-205), ul. Wspólna 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000338554, NIP: 517-030-35-29, Regon: 180469912, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://www.texasclub.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

1. Państwa dane są przetwarzane w celach:

- realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b. RODO),

- rozpatrzenia reklamacji (dane osobowe są przetwarzane na czas reklamacji, natomiast na podstawie przepisów o rachunkowości - dokumentacja z przebiegu procesu reklamacyjnego będzie przechowywana przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklmacji. Dokumenty rozliczeniowemające związek z procesem reklmacyjnym będą przechowywane w celach archiwizacyjnych nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpatrzenie reklamacji.

- realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych usług) (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO),

- wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c. RODO),

2. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, kiedy Administrator będzie zobligowany to uczynić to wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

3. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

4. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem elektronicznym.

5. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie internetowym Texas Club i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep Texas Club ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizację zamówienia.

6. Użytkownikowi, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu w art. 15 RODO;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych w art. 16 RODO;
- żądanie usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym ) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO ;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art.18 RODO
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczanych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w art. 20 RODO..

7. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.

8. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Bajeko Sp. z o.o ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów.

 III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 a) Konfiguracji serwisu:

 - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 - rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

-zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

 b) Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie:

 - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

 - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

 - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 - poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 - umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.

d) Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

 - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

e) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. YouTube.

 b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Serwis https://www.texasclub.pl może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics).

Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam https://www.google.com/settings/ads.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony z dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serwis https://www.texasclub.pl oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin Użytkowników w serwisu https://www.texasclub.pl

 c) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.

 d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Instagram.com, Pinterest.com Twitter.com.

 e) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego np. Ceneo.pl.

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika czy usunąć pliki Cookies. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków:

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 VI. Newslettery

1. Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 - przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);

 - chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;

 - zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;

 - usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Kupującym Umową, między innymi operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

Opublikowano:

Newsletter

Dołącz
* Pole obowiązkowe
facebooktwitterpinterestinstagram