Regulamin

§1 Wstęp


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.texasclub.pl

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
   a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

   b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),

   c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
   d) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

1. Sprzedawca – TXC Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000338554, NIP: 517-030-35-29, Regon: 180469912 i umożliwiająca kupowanie towarów w Sklepie internetowym, którego jest właścicielem.

2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.texasclub.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

5. Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie; wszystkie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.

6. Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formy płatności oraz dostawy.

7. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

8. Rejestracja - czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych o charakterze osobowym w celu założenia Konta.

9. Dane - dane Klienta, w tym, dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

10. Konto - utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów w sposób łatwiejszy i szybszy. Naruszenia warunków Regulaminu mogą spowodować ograniczenie uprawnień do korzystania z konta (poprzez zablokowanie lub usunięcie).

11. Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

12. Koszty dostawy - koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Klient.

13. Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

14. Przelew elektroniczny - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

15. Facebook – serwis społecznościowy umieszczony w domenie www.facebook.com, poprzez który Użytkownik Sklepu może dokonać rejestracji lub logowania do swojego Konta w Sklepie.


§3 Ogólne warunki

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
4. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu.
5. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.
6. Klient oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.
7. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.


§4 Konto

1. W celu założenia Konta w Sklepie należy dokonać Rejestracji.

2. Rejestracja Klienta jest bezpłatna.

3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym Sklepie https://www.texasclub.pl/logowanie.html

4. Rejestracja Konta w Sklepie jest także możliwa poprzez portal Facebook, w tym celu można kliknąć w ikonę „Zarejestruj się przez Facebook”. Sprzedawca poprzez tę formę rejestracji otrzyma następujące informacje z portalu Facebook: Twój profil publiczny i adres e-mail.

5. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w ust. 3 powyżej zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

6. Dokonując Rejestracji Klient - Konsument podaje następujące Dane:
   a) imię i nazwisko,
   b) płeć,
   c) adres e-mail,
   d) hasło,
   e) adres,
   f) numer telefonu.

7. Klient na swoim koncie może również podać dane Firmy.

8. Klient nie będący Konsumentem (firma) podaje następujące Dane w swoim koncie w zakładce Adresy:
   a) imię i nazwisko osoby składającej Zamówienie,
   b) nazwę firmy,
   c) adres firmy,
   d) NIP
   e) adres e-mail,
   f) numer telefonu.

9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.

10.  Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:
   a) składanie Zamówień,  
   b) przeglądanie historii Zamówień,
   c) szybkie i łatwe zakupy,
   d) personalizowany i bezpieczny dostęp.

12. Login oraz hasło mają charakter poufny.

13. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.


§5 Złożenie Zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się:
   a) za pośrednictwem Konta na stronie www.texasclub.pl,
   b) poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia na stronie, o której mowa powyżej bez dokonywania Rejestracji.

2. Złożenie Zamówienia w trybie określony w ust. 1 powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

3. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.

4. Przed Złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in.  rozmiar, ilość, wyboru sposobu odbioru oraz formy płatności.

5. Poprzez kliknięcie przycisku "Przejdź do kasy" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

6. W przypadku składania Zamówień w trybie określonym w ust. 1 pkt. b powyżej Klient - Konsument podaje następujące dane osobowe:
   a) imię i nazwisko,
   b) adres,
   c) adres e-mail,
   d) numer telefonu.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.

9. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji.

10.  Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Klienta Zamówienie.

11.  Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

12. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

13. W przypadku określonym w ust. 12 powyżej Klient uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

 

§6 Odstąpienie od Umowy

1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternaście dni) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyn. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży całkowicie lub częściowo.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta-Konsumenta od umowy w trybie określonym w ust. 1 powyżej procedura zwrotu Towaru odbywa się w następującej kolejności:
   a) Klient przesyła drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy esklep@texasclub.pl informację o odstąpieniu od umowy.
   b) Następnie Klient odsyła zakupiony towar na adres wydrukowany na załączonym do towaru formularzu zwrotu dołączając wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.
   c) Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na otrzymanie zwrotu płatności poprzez przelew wskazuje w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy na jaki uiszczona za Towar należność ma zostać zwrócona.
   d) Towar zwrócony powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów codziennego użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
   e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

3. Konsument przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (o ile jest to możliwe), chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy swój rachunek bankowy.

5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, a także jest wysyłany Klientowi wraz z zamówieniem. Formularz zwrotu jest także dostępny do pobrania w sekcji Zwroty i reklamacje.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta.

7. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

 §7 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres: TXC Sp. z o.o, ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

   a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu Kupującego,
   b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   c) datę ujawnienia wady,
   d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
   f) dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury vat

Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.

 

3. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, a także jest wysyłany Klientowi wraz z zamówieniem. Formularz reklamacyjny jest także dostępny do pobrania w sekcji Zwroty i reklamacje.

4. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

6. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 8 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

9. Roszczenia wynikające z rękojmi o naprawę, wymianę towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z umową, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

10. Klient będący konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§8 Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
   a) płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),

   b) przelewy on-line,   
  c) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.   

3. Autoryzacji płatności online i transakcji kartami kredytowymi dokonuje system realizacji transakcji płatniczych online PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej www.payu.pl
   a) Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
   b) Klient po wybraniu opcji płatności kartą lub za pośrednictwem innego systemu płatniczego zostaje przekierowany do serwisu PayU, umożliwiającego autoryzację transakcji.

4. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

5. Terminy płatności:
   a) w przypadku gdy Klient wybiera płatność przelewem, płatność kartą płatniczą lub płatność elektroniczną, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje anulowana,
   b) w przypadku gdy Klient wybiera płatność gotówką za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6. Szczegółowe informacje odnośnie sposobów płatności w sklepie znajdziesz w dziale Płatności.


§9 Dostawa

1. Chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment realizacji Zamówienia tj. otrzymania Towaru przez Klienta.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

   a) przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,
   b) przesyłka pobraniowa za pośrednictwem Poczty Polskiej*
   c) przesyłka kurierska*,
   d) przesyłka kurierska pobraniowa*,

* nie dotyczy przesyłek międzynarodowych.

3. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient i są one podawane w procesie składania Zamówienia.

4. Dostawa Produktu o wartości minimum 199,90 zł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest bezpłatna.


Przy zamówieniu o wartości mniejszej niż 199,90 zł, dostawa jest płatna i wynosi 14 zł.

5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w Salonie Sprzedaży jest bezpłatny.
Odbiór osobisty, po uprzednim umówieniu jest możliwy w Salonie Sprzedaży w dni i w godzinach otwarcia Salonów Sprzedaży, określonych w dziale
Nasze Sklepy.

6. Wysyłki poza terytorium Polski, realizowane są Pocztą Polską a szczegółowe informacje odnośnie sposobów dostawy towarów ze sklepu znajdziesz w dziale
Dostawa.

7. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

8. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce określone w Zamówieniu.

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

 

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

 

§11 Dane osobowe

1. Administratorem danych klientów jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji składanych zamówień, kontaktu z klientem oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody także w celach marketingowych, w tym również przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej – składanie i realizacja zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje mu prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu w art. 15 RODO;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych w art. 16 RODO;
- żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art.18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczanych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w art. 20 RODO.

5. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w dziale Polityka Prywatności.

 

 §12 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://www.texasclub.pl/regulamin,11

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta, w przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą Umów.

6. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 

Opublikowano:

Newsletter

Dołącz
* Pole obowiązkowe
facebooktwitterpinterestinstagram